>
Vi använder cookies för statistik och marknadsföring. Genom att klicka vidare acceepterar du användet av cookies. Läs mer
Medlem av danska Rejsegarantifonden nr. 2829
Skriv till oss på: info@flamingotours.se
Ring till oss på tel. 010-750 24 72
MENY

Integritets- och cookiespolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy föreskriver den grund varpå vi behandlar de personuppgifter som du ger oss, eller som vi för övrigt registrerar om dig. Genom att använda vår hemsida och vårt system samtycker du till de villkor som beskrivs i detta dokument.

I denna policy betyder ”persondata” och ”data” alla former av information eller uppgifter som angår dig som privatperson.

 

Kontaktinformation
Dataansvarig är 

FlamingoTours ApS
Danskt org.nr: 38 62 81 19
Hammershusvej 10a
7400 Herning
E-post: webmaster@flamingotours.dk
Webbplats: https://www.flamingotours.se
Telefon: 010-750 24 72

Och vi ser till så att dina persondata behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy föreskriver den grund varpå vi behandlar de personuppgifter som du ger oss, eller som vi för övrigt registrerar om dig. Genom att använda vår hemsida och vårt system samtycker du till de villkor som beskrivs i detta dokument.

I denna policy betyder ”persondata” och ”data” alla former av information eller uppgifter som angår dig som privatperson.

 

Kontaktinformation
Dataansvarig är 

FlamingoTours ApS
Danskt org.nr: 38 62 81 19
Hammershusvej 10a
7400 Herning
E-post: webmaster@flamingotours.dk
Webbplats: https://www.flamingotours.se
Telefon: 010-750 24 72

Och vi ser till så att dina persondata behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Generellt

Vi tar ditt dataskydd på allvar. För att skydda dina data bäst möjligt utvärderar vi löpande hur hög risken är för att vår databehandling påverkar dina rättigheter negativt. Vi är observanta på den latenta risken för att du utsätts för förluster eller datastöld som kan förorsaka att du förlorar pengar, omdöme eller datasekretess och vi gör därför löpande vad vi kan för att säkra oss emot att mista dina data.

Vi behandlar data om dig i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna efterleva ett avtal som ingåtts mellan oss och dig och i den utsträckning som vi har ett berättigat intresse, samt i det omfång som du har gett samtycke till. 

När vi ber dig om att ställa dina persondata till rådighet för oss så informerar vi dig om vilka data vi behandlar om dig och vilka syften. Du får information om detta vid samma tillfälle som lagringen av dina persondata.

Om vi lagrar data om dig från andra, till exempel en leverantör, myndighet eller samarbetspartner, så informerar vi dig om detta senast 14 dagar efter att vi har registrerat dina persondata. Vi informerar också om syftet med registreringen och de lagar som ger oss rätt till att lagra dina persondata. Om vi har tänkt lagra dina data från andra än dig själv, för att använda dessa till marknadsföring, ger vi dig besked om detta senast 14 dagar innan vi får dina data, med information om att du kan invända emot utlämnandet av dina data.

Behandling av persondata

De persondata som vi behandlar om dig omfattar:

 • information som du ger oss, såsom namn, adress, kön, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer. Detta omfattar information som du ger oss när du registrerar dig på vår hemsida eller i vårt system, lägger en order på köp av en vara eller en tjänst, lägger upp material eller ber om ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj som är sponsrad av oss och när du rapporterar om ett problem till oss;
 • varor eller tjänster du har köpt, häribland kategorierna av dessa och dina konsumtionsvanor;
 • uppgifter om vilka varor och tjänster du är intresserad av på bakgrund av ditt beteendemönster på vår hemsida;
 • information om ditt besök på vår hemsida, härunder men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och övriga kommunikationsdata, oavsett om detta krävs för dina egna faktureringssyften, samt om de resurser du får tillgång till;
 • information om huruvida du har öppnat och klickat på ett specifikt innehåll i de mejl vi skickat till dig;
 • förteckningar över korrespondens med dig;
 • information om din dator, härunder ev. IP-adress, operativsystem, webbläsare och enhetens ID, till systemadministration och information som registrerats från cookies.

Databehandling

Vi registrerar, lagrar och använder data om dig för att kunna leverera den vara eller tjänst som du köper hos oss för att kunna göra vår service bättre och kunna garantera kvalitet i våra produkter och tjänster, samt i vår kontakt med dig.

Behandling av data sker således när vi behöver:

 1. behandla ditt köp och leverera den köpta varan eller tjänsten;
 2. verifiera ditt tillstånd till att få tillträde till vissa funktioner på hemsidan och i våra system;
 3. uppfylla din begäran om tillträde till produkter och tjänster;
 4. personliggöra och anpassa innehållet i vårt system;
 5. optimera och personliggöra dina besök genom att komma ihåg plats, språk, dina tidigare sökningar;
 6. profilera data om dina köp och ditt beteendemönster på vår hemsida med syftet att kunna optimera marknadsföring till dig;
 7. kontakta dig, bland annat i marknadsföringssyften, för att du till exempel prenumererar på ett nyhetsbrev;
 8. förbättra våra tjänster baserat på allmänt användarbeteende;
 9. göra rapporter.

Du kan alltid invända emot ovannämnda behandling av data som nämns i punkt nr. 4 – 9, varefter vi stoppar behandlingen och raderar de data vi i detta sammanhang har om dig.

Vi registrerar, behandlar och lagrar bara de data som är relevanta, nödvändiga och tillräckliga för att uppfylla de syften som beskrivits ovan. Dessutom kan det vara bestämt genom lagstiftning vilka slags data som är nödvändiga att registrera och lagra för att vi ska kunna driva vår verksamhet. 

Syftet är avgörande för vilka slags data som är relevanta för oss. Det samma gäller omfånget av de data vi använder och vi försöker att fastlägga våra procedurer och förfaranden således att vi minimerar datamängden som behandlas om våra kunder.

I vissa fall har vi behov för att sammanställa dina data med data som vi får från andra aktörer, till exempel från sociala medier. Om sammanställningen kan avslöja information av känslig karaktär, ber vi om ditt samtycke till behandlingen.

Uppdatering av personuppgifter

Blir vi uppmärksamma på att de data vi behandlar om dig är okorrekta eller vilseledande så rättar vi dem.

Eftersom vår service är beroende av att dina data är korrekta och uppdaterade, ber vi dig informera oss om relevanta ändringar när det gäller dina data. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om dina ändringar.

För att garantera kvaliteten av dina data har vi infört interna regler och procedurer för kontroll och uppdatering av dina data.

Radera personuppgifter

Vi raderar dina data när de inte längre är relevanta och nödvändiga för syftet som de registrerats för eller om hänsynen till ditt privatlivsskydd överstiger vårt juridiska intresse att behandla dina data. För att kunna sammanställa köp som du gjort och för att ge dig en överblick över din köphistorik raderar vi dock först dina data efter fem år.

Vissa former av data är vi dock tvungna att lagra i längre tid, till exempel på grund av krav om loggning, bokföring och redovisning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Vi ser till att ha ditt samtycke innan vi behandlar dina data för de syften som beskrivs ovan, om vi inte har ett annat lagligt skäl till att registrera dem. I de flesta fall kan behandlingen av dina data göras utan samtycke.

Om vi vill använda dina data för andra syften än de som beskrivs ovan så informerar vi dig om de(t) nya syftet/syftena och ber om ditt samtycke, om det är nödvändigt, innan vi påbörjar databehandlingen. Om vi har annan laglig rätt än samtycke för den nya behandlingen, informerar vi dig om detta.

När vi genom våra produkter och tjänster behöver behandla data om barn under 16 år, ser vi till att få ett samtycke från målsman. Vi kontrollerar, i den grad det är möjligt, att samtycket ges av en förälder som har föräldramyndighet över barnet.  

Ta tillbaka samtycke

Ditt samtycke är frivilligt och du kan alltid ta tillbaka det genom att kontakta oss. Du kan använda kontaktinformationen ovan.

Utlämnande av personuppgifter

Vi ser som utgångspunkt till att få ditt samtycke innan vi lämnar ut dina data till samarbetspartners och informerar om vad dina data kommer att användas till, det kan till exempel vara marknadsföring.

I vissa fall kan vi ge vidare dina data utan ditt samtycke. Detta gäller om det är allmänna kunduppgifter såsom namn, adress, kön, ålder och information om dina köp på bakgrund av generellt avgränsade varugrupper. Innan de ges vidare kommer du att få ett meddelande om detta med möjlighet för att kunna invända emot utlämnandet. Du kan alltid invända emot denna form för utlämnande och du kan också, via personregistret, tacka nej till att bli kontaktad i marknadsföringssammanhang.

Vi ber inte om ditt samtycke om vi är juridiskt skyldiga till att utlämna dina data, till exempel som ett led i rapportering till en myndighet.

Vi ber inte om ditt samtycke innan vi ger vidare dina data till samarbetspartners i tredjeländer. Om vi ger vidare dina data till samarbetspartners i tredjeländer, kan vi säkerställa att deras nivå får persondataskydd lever upp till de krav som vi har listat i denna policy efter gällande lagstiftning. Vi ställer bland annat krav till behandlingen av data, till informationssäkerheten och till att uppfylla de rättigheter du har när det till exempel gäller att invända mot profilering och lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  

Säkerhet och skydd av persondata

Vi har infört interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina data emot att bli tillintetgjorda, gå förlorade eller ändras, emot obehörigt offentliggörande och emot obehörig åtkomst eller kännedom till dem.

Vi har fastlagt procedurer för tilldelning av tillträdesrätt till de av våra medarbetare som behandlar persondata, och ser till så att de personer som har behörighet till att behandla persondata, har åtagit sig att behandla data konfidentiellt. För att skydda dig emot obehörig åtkomst till dina data är tillträde till databehandling enbart tillgängligt för relevanta medarbetare. Vi kontrollerar deras åtkomst genom loggning och övervakning.

För att undvika dataförluster säkerhetskopierar vi löpande våra data. Alla data lagras på säkra servrar i EU, som är skyddade med brandväggar och kryptering.   

Vid personuppgiftsbrott underrättar vi Datainspektionen om intrånget senast 72 timmar efter att vi har fått kännedom om intrånget, dock inte om det är osannolikt att intrånget och brottet mot personuppgiftssäkerheten innebär en risk för dina rättigheter eller frihetsrättigheter.

Om det gäller en säkerhetsöverträdelse som resulterar i en hög risk för dig, där du kan riskera dataförlust, ekonomisk förlust, förlorat anseende eller andra nackdelar så kommer vi att underrätta dig om säkerhetsöverträdelsen snarast möjligt. 

Cookies

Vi placerar cookies på din dator när du besöker vår hemsida. Innan vi placerar cookies på din digitala enhet ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies, för att säkerställa funktionalitet och inställningar, kan dock användas utan ditt samtycke. I samband med samtycket informeras du om användandet och syftet med att registrera data via cookies.

På vår hemsida kan du få mer information om hur vi använder cookies och om hur du kan ta bort dem eller blockera dem. Om du drar tillbaka ditt samtycke, så se vägledningen under vår cookie-policy.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att inte ge oss de persondata som vi ber om. Detta kan dock betyda att vi helt eller delvist inte kan leverera den vara eller tjänst du ber om. 

Du har alltid rätt att få information om vilka persondata vi behandlar om dig, var de kommer från, vad vi använder dem till, hur länge vi lagrar dina persondata, vem som får data om dig samt i vilket omfång vi ger vidare data i Sverige och utomlands. Detta gäller i den utsträckning som ditt tillträde härtill inte konkret begränsas av hänsyn till andra personers integritetsskydd, till affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan göra anspråk på dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktinformationen ovan. 

Om de data som vi behandlar om dig är okorrekta så har du rätt att få dem rättade. Du ska kontakta oss och informera oss om vilket sätt de är okorrekta och hur de ska rättas. 

Du kan alltid kräva att vi slutar behandla dina data och eventuellt raderar dem, såvida vi inte är skyldiga att lagra eller behandla dina data. Detta kan dock resultera i att vi helt eller delvist inte längre kan leverera den vara eller tjänst som du har bett om. Du kan också kontakta oss om du anser att dina data behandlas i strid mot lagstiftning eller juridiska skyldigheter.

Du har rätt till att invända emot hur vi behandlar dina data. Du kan också invända emot att vi utlämnar dina data till marknadsföringssyften. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att skicka in en invändning.

Du har rätt till att gratis få veta vilka data vi behandlar om dig, samt information om hur de behandlas. Om du vill få information om dina data och dess hantering, få dem rättade eller borttagna, eller invända emot vår datahantering, undersöker vi om det är möjligt och ger dig svar på din förfrågan så snart som möjligt och senaste en månad efter att vi har fått din förfrågan.

Om dina data har getts vidare till våra samarbetspartners och du har krävt korrigering eller borttagning av data eller begränsning av hanteringen av dina data, underrättar vi samarbetspartnerna i fråga angående detta.

Ändring av integritetspolicy

Den aktuella och gällande integritetspolicyn kan du hitta på vår hemsida.

Om denna integritetspolicy ändras med hänsyn till vilka data som vi behandlar om dig och till vilka syften, kommer du att bli informerad på den e-postadress du har gett oss. Det kommer i samband med detta ges en registrerad möjlighet att kunna invända emot ändringen.

Klagomål

Vi är alltid intresserade av att höra vad våra kunder tycker om vår service och uppmanar dig att kontakta oss via kontaktinformationen som nämns ovan, om du tycker att det finns något som kan göras bättre.

Om du vill klaga över hanteringen av dina data så ber vi dig också att kontakta oss via ovan nämnda kontaktinformation. Du kan också skicka in klagomål direkt till Datainspektionen. 

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som webbläsaren lägger på din dator. Den gör det möjligt att känna igen din dator och komma ihåg de val du tidigare har gjort på hemsidan, exempelvis språkval. En cookie kan inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader, som kan variera allt efter vilken slags cookie som används. Cookies förnyas efter varje nytt besök som du gör på hemsidan. En cookie kan inte se vem du är, vad du heter, var du bor eller om din dator används av en eller flera personer. Om du ger personuppgifter till hemsidan, kan en cookie dock användas för att komma ihåg dig nästa gång du besöker hemsidan.

Vad används cookies till?

Vi använder cookies eftersom de hjälper oss att identifiera dig som användare och för att vi ska kunna följa hur du använder vår hemsida och därmed visa dig de annonser, som med största sannolikhet, kommer att vara mest relevanta för dig. Dessutom använder vi uppgifterna till statistik och för att optimera vår service och vårt innehåll.

Så länge lagras cookies

Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader, som kan variera allt efter vilken slags cookies som används. Cookies förnyas efter varje nytt besök som du gör på hemsidan.

Så tar du bort cookies

Om du vill blockera eller ta bort cookies kan du hitta en guide om detta här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Du ska vara observant på att om du tar bort eller blockerar cookies, kan annonser bli mindre relevanta för dig och komma oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt, samt att det är en del innehåll som du inte kan få tillgång till.

Används din enhet (dator, surfplatta med mera) av flera olika personer, eller använder du flera olika webbläsare på din enhet ska du tänka på att dina inställningar och preferenser kan variera allt efter vem som använder din enhet och allt efter vilken webbläsare som används. Observera dessutom att du är tvungen att inställa din preferenser för varje enhet, om du använder flera olika enheter när du besöker vår hemsida. 

www.minecookies.org

Så undviker du cookies

Om du inte vill få cookies så kan du blockera dem.

Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Vilka cookies använder vi?

Vi använder dessa tredje parters system som sparar cookies på din enhet:

Bing
DoubleClick
Facebook
Google
Leadscore
HotJar

 • 4 nätter på safari med helpension
 • 7 nätter på 4-stjärnigt hotell på Zanzibar
 • Lake Nakuru
 • Masai Mara
 • Mycket safari på få dagar
Ingår i priset
 • 14 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
27 995 SEK
Läs mer
 • Lima
 • Arequipa
 • Colca Canyon
 • Titicacasjön
 • Cusco
 • Den Heliga Dalen
 • Machu Picchu
 • 11 nätters rundresa
Ingår i priset
 • 13 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
31 995 SEK
Läs mer
 • 4 nätter på safari med helpension
 • 7 nätter på 5-stjärnigt hotell på Dubai
 • Lake Nakuru
 • Masai Mara
 • Mycket safari på få dagar
Ingår i priset
 • 14 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
25 995 SEK
Läs mer
 • 5 nätter på safari med helpension
 • 6 nätter i Dubai på 5-stjärnigt hotell med frukost
 • Serengeti National Park
 • Lake Manyara
 • Ngorongorokratern
 • Tarangire National Park
Ingår i priset
 • 15 dagar
 • Inklusive flygbiljetter
 • Bagage ingår
 • Inklusive transfer och guide
 • Måltider enligt beskrivning i programmet
Pris pr. pers. från
38 995 SEK
Läs mer

"Flamingo tours ska ha en stor eloge de har varit så hjälpsamma med alla frågor vi haft inför resan alltid vänliga och trevliga."

- Lena Antoniusson

"Rekommenderar starkt Flamingotours till alla som vill åka på safari antingen i Tanzania eller Kenya."

- Barbara

"Vi vill rekommendera flamingotours för vi har alltid fått bra svar och bemötande när vi undrat något."

- Anna Kivi

"Vi reste till Sydafrika på kombinerad safari med Kapstaden. Allt fungerade perfekt med flygresor och transfer. Vi kände oss mycket väl omhändertagna."

- Sirpa