Medlem av danska Rejsegarantifonden nr. 2829
Skriv till oss på: info@flamingotours.se
Ring till oss på tel. 010-750 24 72
MENY

Resevillkor

Allmänna villkor för paketresor

Villkoren reglerar kontraktsförhållandet mellan resebyrån Flamingo Tours ApS (nedan resebyrån)
och kunder (nedan kunden) som köper en paketresa.

Avtalet ingås och genomförs i enlighet med lagen om paketresor.

Allmänna villkor för paketresor

Villkoren reglerar kontraktsförhållandet mellan resebyrån Flamingo Tours ApS (nedan resebyrån)
och kunder (nedan kunden) som köper en paketresa.

Avtalet ingås och genomförs i enlighet med lagen om paketresor.

Ingående av avtal

1. Ingående av avtal
Ett avtal om köp av en paketresa mellan kunden och resebyrån har ingåtts och är bindande för båda parter när offerten accepterats av kunden.
 
Offerten accepteras av kunden när denne betalar depositum på resan. 
 
Resebyrån skickar en skriftlig offert till kunden samt dessa allmänna villkor. Kunden accepterar offerten skriftligt innan den angivna tidsfristen på offerten. Om kunden inte accepterar offerten innan denna frist, är resebyrån inte längre bunden av offerten.
 
2. Resedokument
Efter att avtalet har ingåtts skickar resebyrån resedokumenten (exempelvis ett resebevis, en orderbekräftelse, en faktura och/eller en resplan) till kunden.
 
Vidarebefordring av resedokument samt annan korrespondens mellan kunden och resebyrån, inklusive ändringar i paketresan, sker på den av kunden angivna postadressen eller e-mailadressen. Kunden är dessutom skyldig till att ange den kontaktinformation som är nödvändig för att resebyrån ska kunna kontakta kunden, både innan och under resan.
 
Kunden är skyldig att vid mottagandet av de vidarebefordrade resedokumenten, genomgå dessa samt all ”praktisk information” (se avsnitt 4.3.) och omedelbart reagera och kontakta resebyrån om upplysningarna inte överensstämmer med det som avtalats.

Kundens allmänna skyldigheter

1. Pass, visum och vaccinationer
Kunden ska ha ett giltigt pass med minimum sex månaders giltighet vid resans avslut samt de för resans genomförande, nödvändiga dokumenten, häribland visum och bevis för obligatoriska vaccinationer.
 
När avtalet ingås upplyser resebyrån kunden om pass och visumkrav samt de övriga nödvändiga dokumenten och villkoren för att resan ska kunna genomföras. För vissa länder gäller särskilda regler för in- och utresa. Om så är fallet kommer det att framgå i avtalet. Kunden kan kontakta resebyrån för ytterligare information om dessa regler.
 
Resebyråns information om pass och visumkrav till kunden tar utgångspunkt i reglerna för svenska medborgare. Har kunden inte svenskt pass eller har denne dubbelt medborgarskap ska kunden berätta detta för resebyrån, således att kunden kan få korrekt rådgivning och vägledning inklusive hänvisning till relevanta myndigheter. Se i detta sammanhang bland annat Regeringskansliets webbplats och  Folkhälsomyndighes webbplattens.
 
2. Deltagarantal
Om resans genomförande betingas av ett minimum antal deltagare, kommer detta att framgå av resebyråns offertmaterial. Det kommer också framgå hur många deltagare det som minimum ska vara för att resan ska kunna genomföras, samt när detta antal senast ska vara uppfyllt innan resan påbörjas.
 
Om det nödvändiga antalet deltagare inte uppnås innan det angivna datumet, kan resebyrån ansvarsfritt avboka resan. I detta fall får kunden tillbaka hela det inbetalade beloppet.
 
3. Namn på resedokument
Kunden är ansvarig för att de namn som framgår av dennes resedokument och bokningar är identiska med det ordagranna för-, mellan- och efternamn som står i kundens pass. Upptäcker kunden oöverensstämmelser mellan resedokument och pass ska kunden omedelbart meddela detta till resebyrån, som i sin tur kommer att försöka korrigera felet. Beror oöverensstämmelsen på kundens misstag, kommer utgifter i samband med detta påläggas kunden. Om ändringar inte är möjliga, kan kunden inte hålla resebyrån ansvarig.
 
4. Att komma i tid
Om flygbiljetter är en del av paketresan ska dessa användas i den korrekta ordningsföljden. Om kunden inte använder flygbiljetterna i den korrekta ordningsföljden så kommer flygbolaget annullera de resterande flygsträckorna. Kunden kan därför inte bara använda enskilda sträckor av en flygresa. T.ex. kan kunden inte bara använda sig av hemresan.
 
Kunden ska ha avslutat en eventuell check-in i överensstämmelse med de i resplanen, eller annan tydlig anvisning, upplysta klockslagen och platserna för senaste check in på ut- och hemresan. Kunden är ansvarig för att göra sig själv uppmärksammad i check in-kön, om kunden förutser att denne inte hinner avsluta check-in inom den angivna tidsramen.
 
Kunden ska hålla sig underrättad om tider angående hemresa/avresetider genom att i god tid innan hemresa/avresa ta reda på hur resan går tillväga eller om annonserade ändringar av klockslag för hemresan/avresetidpunkten som anges i resedokumenten.
 
Kunden ska löpande hålla sig uppdaterad om avgångsplatser och – tider för de inkluderade transportmedlen. Detta kan t.ex. vara att omedelbart efter ankomst till en flygplats hålla koll på översiktsskärmarna och kontakta flygplatspersonalen om man är osäker på vilken terminal eller gate som flyget avgår från. Terminal- och gateändringar sker ofta och det är inget resebyrån kan påverka.
 
5. Ordningsregler
Kunden ska rätta sig efter de ordningsregler som gäller för alla paketresans underleverantörer som t.ex. hotell, flygplatser, transportmedel etc.
 
6. Bristande efterlevnad
Lever kunden inte upp till kraven om pass, visa eller vaccinationer, angivet korrekt namn på resedokumenten samt genomgång av detta, reglerna om att komma i tid samt ordningsreglerna, kan kunden inte ställa krav. Varken mot resebyrån, förmedlaren eller underleverantören till paketresan för de följder, brister, besvär eller förluster, som den bristande efterlevnaden av kundens generella skyldigheter medför.

Pris och betalning

1. Pris
Resans pris är ett så kallat ”totalpris”, vilket innebär att det omfattar samtliga, de i programmets eller avtalets nämnda tjänster.
 
På destinationerna kan det förekomma krav på lokala avgifter, inträde och andra avgifter, som det inte är möjligt att debitera för vid ingåendet av avtalet, eftersom dessa betalningar relaterar direkt till lokala regler eller till extra tjänster som inte framgår av avtalet.
 
Om inte något annat anges så baseras resans pris per person på logi i delat dubbelrum. Används login enbart av en person så kommer detta oftast medföra ett tilläggskrav för enkelrum, oavsett om detta sker efter att avtalet har ingåtts eller som konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, till exempel att en medresenär blir sjuk.
 
2. Betalning
Bryter kunden sin del av avtalet när det gäller betalning, har resebyrån rätt att annullera avtalet. Vid sådana tillfällen har resebyrån rätt till betalning av det belopp som kunden kommer att mista efter reglerna i avsnitt 6.2., om kunden avbeställde resan på dagen för den uteblivna betalningen.

Produkten

1. Anslutningsresor
Resebyrån är enbart ansvarig för en anslutningsresa om den är marknadsförd tillsammans med huvudarrangemanget som en del av paketresan, eller beställd som ett särskilt avtal med kunden genom resebyrån. En anslutningsresa åsyftar transporten av kunden från/till den plats där paketresan påbörjas respektive avslutas.
 
2. Avbeställningsskydd och reseförsäkring
Innan ett avtal ingås ger resebyrån kunden information om möjligheten att teckna avbeställnings- och reseförsäkring. Resenären ansvarar själv för att teckna ett tillräckligt försäkringsskydd.

Ändringar av det avtal som ingåtts

1. Överlåtelse av paketresan
Kunden kan överlåta resan till en annan person mot en avgift som varierar från resa till resa. Anmälan om överlåtelse ska göras till resebyrån senast 7 dagar före resans början. Besked efter denna tidpunkt medför att kunden mister rätten till att överlåta paketresan.
 
Överlåtandet kan bara äga rum om den person som paketresan överlåts till lever upp till de av resebyrån - när avtalet ingicks - anförda nödvändiga villkor och krav för genomförande av resan, häribland pass, visa/visum och hälsomässiga krav.
 
Möjligheten att överlåta paketresan kan helt eller delvis begränsas av resebyrån om överlåtelsen inte är möjlig på grund av underleverantörens villkor. I detta sammanhang uppmärksammas kunden på att de allra flesta flygbiljetter som ingår i paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de har bokats. Om paketresan innehåller en sådan typ av flygbiljett går priset för flygbiljetten förlorat om en resa ändras efter bokningen.
Kunden, och personen som paketresan har överlåtits till, är solidariskt ansvariga för betalning av eventuella restbelopp och kostnader som en följd av överlåtandet.
 
2. Prisändringar
Resebyrån kan efter att avtalet har ingåtts ändra det avtalade priset för paketresan, om det sker ändringar i:
•Transportkostnader, häribland bränslepriser
• Skatter och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, så som flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter
• Valutakurser, som har använts för att uträkna priset för paketresan i fråga
 
Resebyrån meddelar kunden om prishöjningar snarast möjligt efter att detta har beslutats. Priset kan max. höjas med 10 % av paketresans pris och senast 20 dagar innan avresa. Om stigningen är mer än 10 % av paketresans pris kommer kunden kostnadsfritt kunna ångra köpet. 
 
3. Kundens ändringar av paketresan
Om kunden vill göra ändringar i paketresan ska denne kontakta resebyrån snarast möjligt. Om det är möjligt för resebyrån att ändra paketresan ska kunden betala de extrautgifter som ändringarna medför. Resebyrån är inte skyldig till att göra ändringar i paketresan.
 
Om kunden vill göra ändringar, och detta inte är möjligt, anses ändringen vara en avbeställning av paketresan, jmf. avsnitt 6.2, och en ny beställning.
 
4. Resebyråns ändringar av paketresan
Login som nämns i programmet kan komma att ändras. Om det sker ändringar så kommer resebyrån ändra till tillsvarande hotell/lodges av samma eller bättre standard.
 
Om resebyrån måste ställa in resan eller inte kan genomföra resan enligt avtalet, måste kunden informeras om detta så snart som möjligt och informeras om sina rättigheter.
 
Om resebyrån väsentligt ändrar avtalet eller om resan ställs in utan kundens förskyllan, har kunden följande rättigheter:
• Kunden kan frånträda avtalet och få full återbetalning av alla belopp som betalats enligt avtalet eller delta i ett annat paket efter eget val, förutsatt att resebyrån kan erbjuda ett sådant paket utan oproportionerliga kostnader eller förluster.
• Kunden måste informera resebyrån om sitt val inom en rimlig tidsperiod efter att ha mottagit ändringsmeddelandet. Om kunden väljer att delta i en paketresa av högre värde, måste han betala prisskillnaden. Om paketresan däremot har ett lägre värde än den som ursprungligen bokades, måste resebyrån återbetala prisskillnaden till kunden.

Uppsägning av avtalet

1. Ångerrätt
För köp av paketresor gäller ingen ångerrätt. Du kan läsa mer i lagen om distansavtal: https://www.riksdagen.se/
 
2. Avbokning av paketresan
Ångerrätt: För köp av paketresor gäller ingen ångerrätt, jmf lagen om distansavtal och undantag för ångerrätten. Såvida inte annat är angivet på fakturan, gäller följande avbeställningsregler:
• Vid avbeställning efter slutgiltig bekräftelse och inbetalning av depositum, betalas depositum inte tillbaka.
• Vid avbeställning 100-60 dagar innan avresa debiteras 70 % av resans pris.
• Vid avbeställning senare än 59 dagar innan avresan, har hela resans pris gått förlorat.
 
3. Avbeställning i tillfälle av krig med mera
Kunden kan kostnadsfritt avboka en paketresa om det inom en period av 14 dagar innan paketresans påbörjande på resmålet, eller i dess närhet, förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga och smittsamma sjukdomar eller andra härmed liknande händelser.
 
Resebyrån kommer att följa UD:s rekommendationer, en kostnadsfri avbokning kräver att UD avråder turistresor till landet.
 
För rundresor gäller att kunden enbart har rätt att avboka den del av paketresan som äger rum i det avrådda området. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har kunden emellertid rätt till att avbeställa resan helt.

Brister och reklamation

Konstateras en brist efter att resan påbörjats – på vägen eller på resmålet - ska kunden omedelbart efter konstaterandet reklamera bristen till resebyrån, eventuellt byråns representant på resmålet, eller till den underleverantör som bristen angår. Om resebyråns representant eller underleverantör inte kan eller vill hjälpa till, eller efter kundens uppfattning inte hjälper tillräckligt, ska kunden reklamera direkt till resebyrån. 
 
Struntar kunden i att reklamera som beskrivet ovanför, mister denne rätten att efterföljande påpeka bristen och kräva ersättning av resebyrån.

Begränsningar i resebyråns ersättningsansvar

Flygbolagen har det direkta ansvaret for transportens korrekta genomförande efter Warszawa- och Montreal-konventionerna, EU-förordning 889/2002 och 261/2004 samt Luftfartslagen.
 
Resebyrån begränsar sitt ansvar till de gällande beloppsgränser som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (luftbefordran), Aten-konventionen och EU-förordning 392/2009 (befordran till sjöss) och COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (järnvägsbefordran). Resebyråns ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för befordringen.
 
Den nuvarande SDR-kursen (XDR) finns på www.riksbank.se.
 
Begränsningarna på den maximala ersättningen efter Warszawa- och Montreal-konventionerna har satts till:
• Vid passagerares död eller personskada: 113 100 SDR – om flygbolaget kan bevisa att de inte har handlat oaktsamt eller felaktigt, eller om händelsen beror på tredje parts oaktsamma eller felaktiga agerande.
• Vid skador som beror på förseningar av persontransport: 4 694 SDR
• Vid förstört, borttappat, skadat eller försenat bagage: 1 131 SDR
 
Begränsningarna på den maximala ersättningen efter Aten-konventionen och EU-förordning 392/2009 har satts till:
• Vid passagerares död eller personskada: 250 000 SDR till 400 000 SDR – allt efter skadans orsak samt transportörens bevisade skuld.
• Vid förstört, borttappat eller skadat handbagage: 2 250 SDR
• Vid förstörelse, borttappning eller skador av fordon, inklusive bagage i eller på fordonet: 12 700 SDR – transportören är endast ansvarig för skador som förvållats på grund av fel från dennes sida
• Vid förstörelse, borttappning eller skador på annat bagage än handbagage och fordon: 3 375 SDR
Så kallade ”värdesaker” ersätts inte efter regelverken.
 
Begränsningarna på den maximala ersättningen efter COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 har fastsatts till:
• Vid passagerares död och skador: 175 000 SDR
• Vid förlust av eller skada på föremål: 1 400 SDR
• Vid helt eller delvis förlust av fordon: 8 000 SDR
• Vid skada på föremål som efterlämnats i fordon: 1 400 SDR – transportören är endast ansvarig för skada som förvållats på grund av fel från dennes sida

Reklamationer efter resans avslut

Krav om ersättning, proportionerligt avslag på resans pris (kompensation) eller nackdelsrekvisitet – till följd av brister och fel som reklamerats på rätt sätt och som inte har ordnats av resebyrån - ska inom rimlig tid efter resans avslut presenteras för resebyrån. I annat fall mister kunden rätten till att göra anspråk mot byrån.

Domstol och tillämplig lagstiftning

Kan inte enighet uppnås om ett ersättningskrav och/eller -belopp med mera, vid klagomål till resebyrån eller förmedlaren, kan kunden klaga hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 
Alla tvister och meningsskiljaktigheter som kan uppstå eller utmynna ur ett specifikt avtals tillblivelse och/eller uppfyllande och som inte kan lösas mellan parterna eller via Allmänna reklamationsnämnden ska, om parterna önskar, gå vidare till den svenska domstolen och ärendet kommer att vara underlagt svenska rättsväsendet och slutligen avgöras.

"Flamingo tours ska ha en stor eloge de har varit så hjälpsamma med alla frågor vi haft inför resan alltid vänliga och trevliga."

- Lena Antoniusson

"Rekommenderar starkt Flamingotours till alla som vill åka på safari antingen i Tanzania eller Kenya."

- Barbara

"Vi vill rekommendera flamingotours för vi har alltid fått bra svar och bemötande när vi undrat något."

- Anna Kivi

"Vi reste till Sydafrika på kombinerad safari med Kapstaden. Allt fungerade perfekt med flygresor och transfer. Vi kände oss mycket väl omhändertagna."

- Sirpa